PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA   


Verzia: Jún 2023

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Persson s.r.o. , Ostredková 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 865 826, DIČ: 2022928864 (ďalej len „my“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať e-mailom na liptovar@liptovar.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, [1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Náš záväzok voči ochrane súkromia:

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Pri revízii našich postupov v oblasti spracúvania osobných údajov pred 25. májom 2018 sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.

 

Komu sú určené tieto podmienky ochrany súkromia?

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o zákazníkov (fyzické osoby) našich klientov (právnické osoby). Z tohto dôvodu tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú najmä účely spracúvania a naše postavenie voči týmto osobám.

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov ich zamestnancov alebo klientov;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a prípadne iných osôb.

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Nie každá aktivita spomenutá nižšie predstavuje v každom prípade spracúvanie osobných údajov. Rozhodli sme sa však rozdeliť našu agendu ochrany osobných údajov do nasledujúcich blokov, ktoré nám ako obchodnej spoločnosti umožňujú prehľadným spôsobom pristupovať ku GDPR.

Účel

Právny základ podľa GDPR

Naše postavenie z pohľadu GDPR a vysvetlenie

Zasielanie marketingovej komunikácie

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách

Newsletter najčastejšie zasielame v mene našich klientov ako ich sprostredkovateľ. V takom prípade sa spoliehame na právny základ našich klientov. Newsletter však zasielame aj v našom vlastnom mene ako prevádzkovateľ.

Prevádzkovanie firemných profilov na sociálnych sieťach

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn a Youtube), vystupujeme v postavení prevádzkovateľa a spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem: zvyšovanie povedomia o spoločnosti Persson v online prostredí.

Vernostné programy, spotrebiteľské súťaže a registrácie

Plnenie zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Vernostné programy, spotrebiteľské súťaže a rôzne iné customer incentive programy alebo registrácie (napr. na eventy) realizujeme alebo podporujeme výlučne v vo svojom mene ako prevádzkovateľ. Právnym základom je najčastejšie zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou, prípadne organizátorom a Vami.

Organizovanie eventov, tlačových konferencií a kampaní  vrátane vyhotovovania foto a video záznamov

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Eventy, tlačové konferencie a kampane organizujeme alebo podporujeme výlučne v našom mene ako prevádzkovateľ. Právnym základom je najčastejšie oprávnený záujem našej spoločnosti. Ak je to prakticky realizovateľné, požadujeme od osôb na foto a video záznamoch ich súhlas.

Videoprodukcia

Plnenie zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

V mnohých prípadoch uzatvárame s umelcami, hercami a komparzistami licenčné zmluvy alebo získavame ich súhlas so spracúvaním osobných údajov v našom vlastnom mene. V takýchto prípadoch konáme ako prevádzkovateľ. Existujú však prípady, kedy videoprodukcia prebieha „v réžii“ tretej strany, vtedy môžeme vystupovať ako sprostredkovateľ.

Tvorba webstránok a aplikácií

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Pre interné účely vyvíjame rôzne online nástroje ako webstránka, e-shop alebo aplikácie ako ich prevádzkovateľ

Účtovné a daňové účely

Splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 c) GDPR

V zmysle účtovných a daňových predpisov konáme ako prevádzkovateľ. Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných a daňových dokladov, ktoré musíme uchovávať v našom mene. 

Právna agenda

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

V ojedinelých prípadoch musíme chrániť, obhajovať a uplatňovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. V takom prípade konáme ako prevádzkovateľ.

Čo znamená prevádzkovateľ a sprostredkovateľ?

Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa GDPR vysvetľuje, kto je primárne zodpovedný a v koho mene sa spracúvanie osobných údajov realizuje. Pri väčšine vyššie uvedených účelov vystupujeme ako prevádzkovateľ.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • Naši oprávnení zamestnanci v súlade s internou politikou;
 • Poskytovatelia cloudových služieb;
 • Poskytovatelia analytických alebo marketingových softvérových riešení;
 • Prevádzkovatelia sociálnych sietí;
 • Účtovní alebo právni poradcovia;
 • Oprávnení zamestnanci vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na iné účely najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Napríklad podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve sa „účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.“ Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym poriadkom / plánom. Nami stanovená všeobecná doba uchovávania osobných údajov bola podľa všeobecnej premlčacej doby stanovená na 3 roky.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nejde o zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 • interakciou cez sociálne siete;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s nami;
 • používaním našich webstránok;
 • účasťou v súťaži, vernostnom programe, registráciou na tlačovej konferencii alebo evente a pod.;
 • prihlásením na odber noviniek o službách, produktoch a našich aktivitách;
 • pričom v niektorých prípadoch je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na uzatvorenie zmluvné vzťahu s nami.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania alebo ak je spracúvania založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

 
Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).
 • Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Konkrétne používame nasledovné cookies:

Názov cookies

Účel používania

Doba používania

Poskytovateľ

Typ

_ga

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

2 roky

Google Analytics

HTTP

_gat

Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.

1 deň

Google Analytics

HTTP

_gid

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

Google Analytics

1 deň

HTTP

collect

Používa sa na zasielanie údajov do služby Google Analytics o používateľovom zariadení a správaní na našom webe, pričom sleduje používateľa cez zariadenia a marketingové kanály.

Google Analytics

Počas doby spojenia

Pixel

GPS

Registruje jedinečný identifikátor na mobilných zariadeniach, umožňujúce sledovať približnú geografickú polohu GPS.

Youtube / Google

1 deň

HTTP

IDE

Používa sa na registráciu a nahlásenie akcií používateľov webových stránok po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať zacielené reklamy používateľovi.

Doubleclick / Google

1 rok

HTTP

Test_cookie

Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

Doubleclick / Google

1 deň

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

Snaží sa odhadnúť objem dátovej prevádzky (prenosu dát) vo webstránkach s integrovanými videami Youtube

YouTube / Google

179 dní

HTTP

YSC

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje štatistiku toho, aké videá z YouTube používateľ videl.

 

YouTube / Google

Počas doby spojenia

HTTP

yt-remote-cast-installed

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Trvalo až do vymazania

HTML

yt-remote-connected-devices

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Trvalo až do vymazania

HTML

yt-remote-device-id

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Trvalo až do vymazania

HTML

yt-remote-fast-check-period

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Počas doby spojenia

HTML

yt-remote-session-app

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Počas doby spojenia

HTML

yt-remote-session-name

Slúži na ukladanie nastavení a  predvolieb prehrávača videa používateľa pomocou YouTube videa vloženého do webstránky

YouTube / Google

Počas doby spojenia

HTML

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve našej webovej stránky.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

 

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň okrem nižšie vysvetlených prípadov.

 

Facebook / Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook / Instagram integrovanej na našej webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Upozorňujeme, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V súvislosti s našimi firemnými profilmi zriadeným na sociálnej sieti Facebook (tzv. fanpages) spracúvame osobné údaje spoločne s Facebookom na štatistické účely ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V prvom rade máme implementovanú internú politiku ochrany osobných údajov.

 

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Kontaktné údaje:

Persson s.r.o.

Ostredková 4, 821 02 Bratislava

litovar@liptovar.sk

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN