Pravidlá súťaží

Facebook

Oficiálne všeobecné pravidlá súťaží Liptovar na Facebooku a Instagrame

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava oficiálnych pravidiel súťaží na Facebooku a Instagrame (ďalej len „súťaž“). Tieto oficiálne pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže. Súťaž sa riadi týmito oficiálnymi pravidlami.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Persson s. r. o.
Sídlo: Ostredková 4, 821 02 Bratislava, Slovensko
IČO: 36865826
DIČ: 2022928864

Miesto a termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období uvedenom na sociálnych sieťach ( ďalej len ,,doba
súťaže“) na území Slovenskej republiky ( ďalej len ,, miesto konania súťaže“). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Samotná súťaž prebieha v prostredí siete internet na webových stránkach s URL adresou: https://www.facebook.com/liptovar/ alebo https://www.instagram.com/liptovar/

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a/alebo Instagram, má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php a pravidlá používanie siete Instagram na https://help.instagram.com/581066165581870.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom súťaže a tiež ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov na základe losovania vykonaného usporiadateľom súťaže. Toto losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách. Losovať sa bude náhodným výberom prostredníctvom technických prostriedkov.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca je informovaný o výhre, v rámci vyhodnotenia súťaže usporiadateľom a je kontaktovaný na Facebooku/ Instagrame cez osobnú správu. Výhru si môže následne prevziať osobne v sídle Liptovar, alebo mu bude doručená.

Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

V prípade, že výherca nereaguje na správu od usporiadateľa a nevyzdvihne si výhru do 14 dní, výherca stráca právo na získanie výhry.

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku a/alebo Instagrame (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOÚ.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Prípadné námietky ku priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook a Instagram. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný, vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook/ Instagram.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Facebook a Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Výmena výhry alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov možné.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 01.01.2022

Mohlo by ťa zaujímať

Imperial Combo – pivo & club sandwich

Imperial Combo - pivo & club sandwich. Po náročnom dni na snehu, či už v lyžiarskom stredisku Jasná, alebo na...
Read More

PF 2024

Ďakujeme, že ste s nami horeli vášňou pre poctivé remeslo, a že ste s nami hasili smäd. Ďakujeme, že ste...
Read More

Liptovar Imperial IPA – nový špeciál

Akoby tých špeciálov tento rok nebolo dosť. Po Juicy IPA, Witbeer a Freezbeer ti Liptovar spríjemní zimné dni svojou novinkou:...
Read More

Firemný večer v Liptovare

Či už preferuješ klasickú kapustnicu, alebo si necháš pripraviť vychytané menu ako napríklad: Chrumkavá porchetta Veggie miniburger Zapekané nachos Svieže...
Read More

PF 2024

Ďakujeme, že ste s nami horeli vášňou pre poctivé remeslo, a že ste s nami hasili smäd. Ďakujeme, že ste s nami objavovali nové veci, no nezabudli na tradičné. Ďakujeme,

Čítať viac »
firemna party v Liptovare

Firemný večer v Liptovare

Či už preferuješ klasickú kapustnicu, alebo si necháš pripraviť vychytané menu ako napríklad: Chrumkavá porchetta Veggie miniburger Zapekané nachos Svieže prílohy U nás hrávajú fakt dobrí DJ-i a drinky ti

Čítať viac »

PRIHLÁS SA K ODBERU NÁŠHO NEWSLETTRA!

Keď sa neprihlásiš, budeš strašne plakať!
Posielame novinky, akcie, súťaže a pivné experimenty.